15 чэрвеня 2020 года

Версия на русском языке

OEEC стварае і ўзмацняе магчымасці для ўдзелу людзей і арганізацый у пазітыўных зменах у сваім жыцці, жыцці супольнасцей і Беларусі як часткі Еўропы.

Наша каманда працуе, каб грамадзянская супольнасць была прагрэсіўнай, разнастайнай і будавала сваю працу, грунтуючыся на рэальных патрэбах людзей. Мы шануем важнасць актыўнага ўдзелу людзей у значных для іх працэсах і іх магчымасці ўплываць на тое, што адбываецца ў грамадстве.

Мы паважаем партнёрства, абмен досведам і экспертызу, давер адзін да аднаго людзей і арганізацый, а таксама іх супрацоўніцтва на карысць грамадства.

Нашы ключавыя каштоўнасці — правы чалавека, гендарная роўнасць, экалагічная дружалюбнасць.

Палітыка недыскрымінацыі датычыцца супрацоўнікаў і супрацоўніц, а таксама кансультантаў і кансультантак, экспертаў і экспертак якія працуюць з намі на часовай аснове.

Мы пацвярджаем, што ўсе людзі, якія працуюць у OEEC на пастаянных або часовых кантрактах, будуць азнаёмлены з дадзенай палітыкай і падпішуць яе, тым самым гарантуючы яе выкананне.

OEEC не дапускае дыскрымінацыі і праяўляе павагу да ўсіх людзей незалежна ад іх полу, гендару, сэксуальнай ідэнтычнасці, этнічнай, рэлігійнай ці палітычнай прыналежнасці, узросту, інваліднасці і інш.

Усе людзі маюць аднолькавую каштоўнасць, а іх адрозненні і асаблівасці неабходна прымаць і паважаць.

OEEC не дапускае мовы варожасці ў дачыненні да рэлігійных, нацыянальных, культурных, субкультурных каштоўнасцяў – праявы расізму, ксенафобіі, міжнацыянальнай варожасці і нецярпімасці, гамафобіі, сэксізму і інш.

Мы чакаем, што ўсе, хто працуе з OEEC на сталай ці часовай аснове, будуць паважаць і кіравацца дадзеным дакументам у працы. OEEC пакідае за сабой права спыніць супрацоўніцтва ў выпадку парушэння палітыкі.


OEEC создает и усиливает возможности для участия людей и организаций в позитивных изменениях в своей жизни, жизни сообществ и Беларуси как части Европы.

Наша команда работает, чтобы гражданское общество было прогрессивным, разнообразным и строило свою работу, основываясь на реальных потребностях людей. Мы ценим важность активного участия людей в значимых для них процессах и их возможности влиять на то, что происходит в обществе.

Мы уважаем партнерство, обмен опытом и экспертизу, доверие друг к другу людей и организаций и их сотрудничество на благо общества.

Наши ключевые ценности – права человека, гендерное равенство, экологическая дружественность. 

Политика недискриминации касается сотрудников и сотрудниц, а также работающих с нами на разовой основе консультантов и консультанток, экспертов и эксперток. 

Мы подтверждаем, что все люди, которые работают в OEEC на постоянных или временных контрактах, будут ознакомлены с данной политикой и подпишут ее, тем самым гарантируя ее соблюдение.

OEEC не допускает дискриминации и проявляет уважение ко всем людям независимо от пола, гендера, сексуальной идентичности, этнической, религиозной или политической принадлежности, возраста, инвалидности и др.

Все люди имеют одинаковую ценность, а их различия и особенности необходимо принимать и уважать. 

OEEC не допускает языка вражды в отношении религиозных, национальных, культурных, субкультурных ценностей – проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды и нетерпимости, гомофобии, сексизма и др.

Мы ожидаем, что все, кто работает с OEEC на постоянной или временной основе, будут уважать и руководствоваться данным документом в работе. OEEC оставляет за собой право прекратить сотрудничество в случае нарушения политики.